Konzultácie zdarma

Reklamačný poriadok

Spoločnost’ Medical Care, s. r. o., so sídlom Kamenice 6, 902 01 Pezinok, IČO: 50 921 649, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Zapísané: OR OS Bratislava I.,Oddiel: Sro, Vložka č.:120204/B (d’alej len „TAB”), vydáva v súlade s ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebitel’a v znení neskorších predpisov a Š 616 až 627 Občianskeho zákonníka v spojení s Š 1 ods. 2 Obchodného zákonníkatento reklamačný poriadok s účinnost’ou od 04.04.2020

1. Účel a predmet

1.1. Reklamačný poriadok upravuje vzt’ahy medzi Medical Care, s. r. o., a kupujúcim alebo objednávatel’om (d’alej len „klient”) v súvislosti s uplatneným nárokom klienta zo zodpovednosti za vady predaného tovaru alebo poskytnutej služby (d’alej len „reklamácia”).

1.2. Reklamačný poriadok upravuje podmienky. miesto a spösob uplatnenia práv spotrebitel’a plynúcich zo zodpovednosti za vady tovaru alebo poskytnutej služby vykonanej za účelom opravy, úpravy, údržby alebo diagnostikovania vady vozidla, vrátane informácie, kde možno reklamáciu uplatnit’.

Pri reklamáciách sa v závislosti od právnej formy klienta postupuje nasledovne:

a) vprípade spotrebitel’a v zmysle Š 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (d’alej len „Občiansky zákonník”) sa postupuje v súlade kúpnou zmluvou a/alebo zmluvou o dielo, v súlade s ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebitel’a v znení neskorších predpisov (dalej len „Zákon o ochrane spotrebitel’a”) a týmto reklamačným poriadkom,

b) v prípade osoby inej ako spotrebitel’ (podnikatel’ alebo právnická osoba) sa postupuje v súlade s kúpnou zmluvou a/alebo zmluvou o dielo a ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (d’alej len „Obchodný zákonník”).

1.3. Spoločnost’ Medical Care, s. r. o.,. má taktiež, v súlade s ustanovením Š 2 písm. m) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebitel’a, postavenie určenej osoby. V prípade prijatia podnetu spotrebitel’a na poskytnutie odborného posúdenia sa použijú ustanovenia Obchodného, resp. Občianskeho zákonníka upravujúce objednávku, v spojení s príslušnými ustanoveniami zákona na ochranu spotrebitel’a upravujúce práva a povinnosti spotrebitel’a a určenej osoby.

1.4. Na účely tohto reklamačného poriadku sa rozumie:

  • spotrebiterom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti (Zákon o ochrane spotrebitel’a), resp. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiterskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikaterskej činnosti (Občiansky zákonník),
  • vybavením reklamácie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej
  • zl’avy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odövodnené zamietnutie
  • odborným posúdením vyjadrenie znalca alebo stanovisko vydané autorizovanou. notifikovanou alebo akreditovanou osobou, alebo stanovisko osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv
  • určenou osobou osoba oprávnená výrobcom na vykonávanie záručných opráv.

 

2. Prijímanie reklamácií

2.1. Reklamácie möžu byt’ podané písomne na adresu: Medical Care, s. r. o., so sídlom Kamenice 6, 902 01 Pezinok, alebo písomne na info@medical-care.sk

2.2. Z podania reklamácie musí byt’ zrejmé, kto ju podáva a čo je predmetom jej obsahu. Vady sa uplatňujú označením vadnej vlastnosti alebo funkcie alebo popísaním prejavu vady, vrátane uvedenia momentu, kedy bola vada kupujúcim, prípadne odberatel’om zistená.

2.3. Pri uplatnení práva zo zodpovednosti za

 1. vady tovaru je klient povinný predložit’ všetky doklady týkajúce sa príslušného obchodu alebo služieb preukazujúce skutočnosti, ktoré reklamuje.
 2. vady služby (napríklad reklamácia v množstve, druhu, akosti. ceny, a pod.) je možné len u predávajúceho, resp. zhotovitel’a. Kupujúci/objednávatel’ sa preukáže dokladom o nadobudnutí dokladu (napríklad objednávka). Osobou určenou na prijatie reklamácie služby, ktorá je povinná reklamáciu vybavit’, je konateľ.

V prípade, ak reklamácia neobsahuje požadované náležitosti, je Medical Care s. r. o. oprávnená vyzvat’ klienta na upresnenie reklamovaného nároku alebo na doplnenie požadovaných dokladov, ktoré sú potrebné pre riadne vedenie reklamačného konania.

2.4. Medical Care s. r. o. je povinná prijat’ reklamáciu spotrebitel’a v písomnej forme, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohl’adom na predávané výrobky alebo poskytované služby.

2.5. Medical Care s. r. o. je povinná pri uplatnení reklamácie vydat’ spotrebitel’ovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov dialkovej komunikácie. predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručit’ spotrebitel’ovi ihned’; ak nie je možné potvrdenie doručit’ ihned’, musí sa doručit’ bez zbytočného odkladu, najneskör však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovat’, ak spotrebitel’ má možnost’ preukázat’ uplatnenie reklamácie iným spösobom.

2.6. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie spotrebitel’a vydat’ písomný doklad najneskör do 30 dní Odo dňa uplatnenia reklamácie.

2.7. Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo iná povinná osoba určená na opravu je povinný vybavit’ reklamáciu spotrebitel’a ihned’, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvat’ dlhšie ako 30 dní Odo dňa uplatnenia reklamácie. Dňom uplatnenia reklamácie je deň:

 1. kedy boli v mieste prevádzky predávajúceho osobne uplatnené práva zo zodpovednosti za vady tovaru preukázané prinesenou vadnou vecou spolu so všetkými požadovanými dokladmi.
 2. kedy bol v mieste prevádzky spoločnosti predávajúcim prevzatý reklamovaný tovar za účelom uplatnenia práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady tovaru spolu so všetkými požadovanými dokladmi.

2.8. Medical Care s. r. o. reklamáciu vybaví, resp. reklamačné konanie bude ukončené odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zl’avy z ceny výrobku, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odövodneným zamietnutím.

2.9. Medical Care s. r. o. vedie evidenciu prijatých reklamácií a st’ažností. Evidencia o reklamáciách a st’ažnostiach obsahuje údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spösobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie, ako i d’alšie údaje, ak to stanovuje osobitný zákon.

2.10. Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo spotrebitel’a na náhradu škody podl’a osobitného predpisu.

(Zákon č. 294/1999 Z. z. o zodpovednosti za škodu spösobenú vadným výrobkom v znení zákona č. 451/2004 Z. z.).

3. Lehota na reklamáciu, Záručné podmienky a záručná doba

3.1. Klient je povinný uplatnit’ reklamáciu voči Medical Care s. r. o. spösobom uvedeným v bode 2. tohto reklamačného poriadku bez zbytočného odkladu Odo dňa zistenia reklamovanej skutočnosti.

3.2. Práva zo zodpovednosti za vady veci alebo služby, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnia v záručnej dobe.

3.3. Na dodaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručná doba, ktorej dÍžka a začiatok plynutia je v závislosti od konkrétneho modelu a značky vozidla bližšie špecifikovaná v kúpnej zmluve a servisnej knižke príslušného vozidla.

4. Kontrola tovaru pri prevzatí

4.1. Pri prevzatí tovaru a/alebo služby je klient povinný skontrolovat’, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia je povinný na danú skutočnost’ bezodkladne upozornit’ Medical Care s. r. o. a na tento účel spísat’ protokol o zistených vadách. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek zrejmému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tolito dövodu.

4.2. Kupujúci je povinný dodaný tovar a/alebo službu prehliadnut’ bezodkladne po jeho prevzatí.

4.3. Ak Kupujúci pri prevzatí tovaru a/alebo služby zistí akúkol’vek vadu. nekompletnost’ alebo poškodenie, je povinný reklamáciu bezodkladne uplatnit’ u Predávajúceho. V prípade, ak Kupujúci neuplatní u Predávajúceho reklamáciu v lehote podl’a predchádzajúcej vety, dodávka tovaru sa považuje za kompletnú a bez závad a reklamácie z tolito titulu nebudú akceptované.

5. Alternatívne riešenie sporov

5.1. V prípade, že Kupujúci nie je spokojný so spösobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, Kupujúci má právo obrátit’ sa na Predávajúceho so žiadost’ou o nápravu. Ak predávajúci na žiadost’ Kupujúceho podl’a predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadost’ neodpovie v lehote do 30 dní Odo dňa jej odoslania Kupujúcim, Kupujúci má právo podat’ návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podra ustanovenia Š 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebitel’ských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (d’alej len ako „Zákon o alternatívnom riešení spotrebiterských sporov”). Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebitel’ských sporov s Predávajúcim je (i) Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovat’ na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzt’ahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk alebo (ii) iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-rieseniaspotrebitelskych-sporov/146987s ), pričom Kupujúci má právo vol’by, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnost’ obrátit’ sa na súd tým nie je dotknutá. Kupujúci maže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebitel’ského sporu použit’ platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

5.2. Návrh Kupujúceho na začatie alternatívneho riešenia sporu musí v zmysle Š 12 odsek 3 Zákona o alternatívnom riešení spotrebitel’ských sporov obsahovat’:

 1. meno a priezvisko spotrebitel’a, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,
 2. presné označenie Predávajúceho,
 3. úplný a zrozumitel’ný opis rozhodujúcich skutočností, označenie, čoho sa Kupujúci ako spotrebitel’ domáha,
 4. dátum, kedy sa Kupujúci ako spotrebitel’ obrátil na Predávajúceho so žiadost’ou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s Predávajúcim bol bezvýsledný,
 5. vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spösobom podl’a 20 ods. I písm. a) až e) Zákona o alternatívnom riešení spotrebitel’ských sporov.

Návrh možno podat’ v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu möže Kupujúci využit’ formulár, ktorého vzor je Kupujúcemu k dispozícii na stiahnutie na stránke Predávajúceho, ako aj webovom sídle ministerstva ( a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. K návrhu Kupujúci priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.

6. Záverečné ustanovenia

 

6.1. Reklamačný poriadok je k dispozícii v prevádzkových priestoroch spoločnosti Medical Care s. r. o. ako aj na internetovej stránke https://www.medical-care.sk/.

6.2. Medical Care s. r. o. je oprávnená v závislosti od zmien príslušných právnych predpisov jednostranne zmenit’ alebo úplne nahradit’ tento reklamačný poriadok aj bez predchádzajúceho upozornenia. Táto zmena bude zverejnená v obchodných priestoroch spoločnosti Medical Care s. r. o. s určením účinnosti nového znenia reklamačného poriadku.

6.3. Pre úpravu vzájomných práv a povinností v reklamačnom konaní, ktoré nie sú výslovne upravené týmto reklamačným poriadkom sa primerane použijú ustanovenia príslušných právnych predpisov, najmi Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zákona o ochrane spotrebitel’a v znení platnom a účinnom ku dňu uplatnenia reklamácie klientom.

6.4. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnost’ 04.04.2020

Kamenice, dňa 04.04.2020