Konzultácie zdarma

       Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je oblasť zameraná na bezpečnosť a ochranu zdravia ľudí v priebehu pracovného procesu, aby sa eliminoval vplyv nebezpečných a škodlivých faktorov pracovného procesu alebo prostredia na zamestnancov.

       Cieľom BOZP je zabezpečiť bezpečné a zdravé pracovné prostredie, čo v praxi znamená celý systém bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zameraný nielen na zamedzenie poškodenia zdravia pracujúcich, ale aj na podporu zdravia zamestnancov, zlepšovanie, zvyšovanie alebo regeneráciu úrovne zdravia pri práci a podporu práceschopnosti a pohody pri práci tak , aby to zodpovedalo prijateľným štandardom. Prioritnou zásadou BOZP je dôraz na preventívne opatrenia vykonávané pod dohľadom skúsených technikov.

       Zamestnávateľ v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je povinný zabezpečiť povinnosti určené v Zákone  č. 124/2006 Z. z.  o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

       – Plniť si všeobecné povinnosti zamestnávateľa

       – Oboznamovať a informovať zamestnancov pri  prijatí do zamestnania minimálne raz za dva roky alebo 

– pri preložení na iné pracovisko

– pri zaradení alebo prevedení na inú prácu

– pri zavedení novej technológie, nového pracovného postupu alebo nového pracovného prostriedku.

– Plniť povinnosti pri bezprostrednom a vážnom ohrození života alebo zdravia

– Vykonávať kontrolnú činnosť

– Dodržiavať a zabezpečiť bezpečnosť stavieb, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a pracovných postupov, atď.

       Spoločnosť Medical Care,s.r.o. ako Bezpečnostnotechnická služba poskytuje zamestnávateľovi poradenské služby v oblasti odborných, metodických, organizačných, kontrolných, koordinačných, vzdelávacích úloh a iných úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, najmä z hľadiska primeranosti pracovných priestorov a stavieb, pracovných procesov a pracovných postupov, pracovných prostriedkov a iných technických zariadení, pracovného prostredia a ich technického, organizačného a personálneho zabezpečenia na základe oprávnenia vydaného Národným Inšpektorátom v Košiciach.

       Bezpečnostnotechnická služba v záujme optimalizácie pracovných podmienok ovplyvňuje postoje zamestnávateľa, vedúcich zamestnancov a zamestnancov k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci pomocou autorizovaných bezpečnostých technikov.

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať:

Prevádzkovateľ Medical Care,s.r.o., Kamenice 6, 902 01 Pezinok, IČO: 50 921 649 bude na základe Vášho súhlasu spracúvať osobné údaje, pre účel: Kontaktný formulár. Prevádzkovateľ vyhlasuje že dodržiava všetky požiadavky ustanovené Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Poskytnutie Vašich osobných údajov je požiadavkou potrebnou na komunikáciu s Vami pre poskytnutie našich služieb. Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté iným príjemcom. Máte právo na prístup k svojim osobným údajom, na ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, namietať proti spracúvaniu, právo na presnosť údajov a právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať odoslaním žiadosti na e-mailovú adresu info@medical-care.sk.

Vaše osobné údaje budú automaticky vymazané 12 mesiacov od vyplnenia elektronického formulára.