Konzultácie zdarma

       HACCP je analýza nebezpečenstva a  kritických kontrolných bodov, ktoré môžu zabrániť alebo eliminovať riziko pre bezpečnosť potravín alebo jeho vplyv znížiť na prijateľnú úroveň. Je to systém riadenia, týkajúci sa bezpečnosti potravín, cez analýzu a kontrolu rôznych biologických, chemických a fyzikálnych rizík, od príjmu surovín cez skladovanie, manipuláciu, prípravu pokrmov, distribúciu a spotrebu finálneho výrobku. Daný systém je prispôsobený rôznym potravinárskym výrobkom a  všetkým fázam vo výrobe a manipulácii “z farmy až po stôl”.

     Vypracovanie systému HACCP, Správnej výrobnej a hygienickej praxe a inej potrebnej dokumentácie je povinné pre každého prevádzkovateľa, ktorý akýmkoľvek spôsobom manipuluje s potravinami, a to : reštauračné a potravinárske prevádzky, prevádzky rýchleho občerstvenia, pri akejkoľvek manipulácii s potravinami, pri výrobe a zavádzaní výrobkov do predaja, obchody, cukrárne, pekárne, závodné kuchyne, fast food,atď.   

     HACCP plán spolu so sprievodnou dokumentáciu podľa typu prevádzky a preškoleným personálom  je potrebné mať vypracovaný najneskôr ku dňu otvorenia prevádzky. Ihneď po otvorení prevádzky musí byť daný systém na prevádzky aj implementovaný a zároveň sa musí uplatňovať.

     Súčasťou nášho vypracovania dokumentácie HACCP  je školenie zamestnancov, ktoré slúži na objasnenie a implementáciu zásad HACCP dokumentácie podľa individuálnych požiadaviek každej prevádzky a zamestnancov. Školenie zamestnancov sa musí vykonávať pred nástupom do pracovného pomeru, pri zmenách týkajúcich sa infraštruktúry, technológie, receptúr alebo zmeny legislatívy ako i systému HACCP, v odporúčaných  intervaloch 12 – tich mesiacov.

     Školenie však nenahrádza odbornú spôsobilosť (výučný list alebo hygienické minimum), ktoré musí mať každý zamestnanec, ktorý akýmkoľvek spôsobom manipuluje s potravinami.

     Ďalšími súvisiacimi povinnosťami sú kontrola a zapisovanie tlačív, odborne a zdravotne spôsobilí zamestnanci, metrológia…

     Správna výrobná prax- Analýza nebezpečenstva zdravotnej alebo hygienickej nezávadnosti potravín, identifikácia kritických bodov a preventívne zaistenie kontroly v týchto bodoch:

   • Všeobecné zásady správnej výrobnej praxe
   • Zloženie tímu HACCP
   • Teoretické východiská analýzy nebezpečenstva (mikrobiálne, chemické, fyzikálne)
   • Rozhodujúce kontrolné body
   • Prúdové diagramy
   • Organizačné, materiálové, technické a technologické zabezpečenie prevádzky
   • Vedenie dokumentácie
   • Sanitačný plán

Dokumentácia sa vypracúva na základe:

  • Nariadenie rady SR č.152/1995 Z. z. o potravinách z 27.júna 1995 v znení ďalších predpisov.
  • NARIADENIE (ES) č. 178/2002 EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín.
  • Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 852/2004 Európskeho parlamentu a Rady z 29. apríla 2004 o hygiene potravín.
  • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 533 / 2007 zo 16. augusta 2007 o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania.
  • Atď.

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať:

Prevádzkovateľ Medical Care,s.r.o., Kamenice 6, 902 01 Pezinok, IČO: 50 921 649 bude na základe Vášho súhlasu spracúvať osobné údaje, pre účel: Kontaktný formulár. Prevádzkovateľ vyhlasuje že dodržiava všetky požiadavky ustanovené Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Poskytnutie Vašich osobných údajov je požiadavkou potrebnou na komunikáciu s Vami pre poskytnutie našich služieb. Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté iným príjemcom. Máte právo na prístup k svojim osobným údajom, na ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, namietať proti spracúvaniu, právo na presnosť údajov a právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať odoslaním žiadosti na e-mailovú adresu info@medical-care.sk.

Vaše osobné údaje budú automaticky vymazané 12 mesiacov od vyplnenia elektronického formulára.