Konzultácie zdarma

V rámci našej ponuky služieb PZS (pracovnej zdravotnej služby) zabezpečujeme:

  • Podľa Vyhlášky MZ SR č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci je zamestnávateľ povinný v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou vypracovať Prevádzkový poriadok pre prácu v expozícii záťaži chladom a záťaži teplom pre spoločnosť, v ktorej sú zamestnanci vystavený pôsobeniu záťaže chladom a záťaže teplom (skladník, kuchár, stavebná činnosť, obchodný zástupca, priemyselná výroba, poľnohospodárstvo, lesníctvo, …) a dať ho schváliť na príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva. Súčasťou dokumentácie je Posudok o riziku.
  • Podľa Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 125/2017 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania je zamestnávateľ povinný v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou vypracovať Prevádzkový poriadok pre prácu v stravovacom zariadení pre spoločnosť, v ktorej sú zamestnanci vystavený práci v stravovacom zariadení (bufet, školská jedáleň, hostinec, reštaurácia, kaviareň, bagetéria, stánok rýchleho občerstvenia, hotelová reštaurácia, pizzeria, závodná jedáleň, samoobslužná reštaurácia, nemocničná kuchyňa či jedáleň, zmrzlináreň, cukráreň…)  a dať ho schváliť na príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva. Súčasťou dokumentácie je Posudok o riziku.

Podľa Vyhlášky MZ SR č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia je zamestnávateľ povinný v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou vypracovať Prevádzkový poriadok pre ubytovacie zariadenia pre spoločnosť, v ktorej sú zamestnanci vystavený práci v ubytovacom zariadení (hotely, ubytovne, hostely, zariadenia sociálnych služieb, ubytovne…)  a dať ho schváliť na príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva. Súčasťou dokumentácie je Posudok o riziku.

  • Vyhláška MZ SR č. 554/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo je zamestnávateľ povinný v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou vypracovať Prevádzkový poriadok pre zariadenia starostlivosti o ľudské telo pre spoločnosť, v ktorej sú zamestnanci vystavený práci v zariadení starostlivosti o ľudské telo (sauna, bazény, kozmetické salóny, masážne salóny, kaderníctvo, holičstvo, solária, tetovacie salóny, piercingové salóny, manikúra, pedikúra…) a dať ho schváliť na príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva. Súčasťou dokumentácie je Posudok o riziku.
  • Vyhláška MZ SR č. 525/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia je zamestnávateľ povinný v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou vypracovať Prevádzkový poriadok pre telovýchovno- športového zariadenia pre spoločnosť, v ktorej sú zamestnanci vystavený práci v telovýchovno- športového zariadenia (športové haly, telocvične, posilňovne…) a dať ho schváliť na príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva. Súčasťou dokumentácie je Posudok o riziku.

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať:

Prevádzkovateľ Medical Care,s.r.o., Kamenice 6, 902 01 Pezinok, IČO: 50 921 649 bude na základe Vášho súhlasu spracúvať osobné údaje, pre účel: Kontaktný formulár. Prevádzkovateľ vyhlasuje že dodržiava všetky požiadavky ustanovené Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Poskytnutie Vašich osobných údajov je požiadavkou potrebnou na komunikáciu s Vami pre poskytnutie našich služieb. Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté iným príjemcom. Máte právo na prístup k svojim osobným údajom, na ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, namietať proti spracúvaniu, právo na presnosť údajov a právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať odoslaním žiadosti na e-mailovú adresu info@medical-care.sk.

Vaše osobné údaje budú automaticky vymazané 12 mesiacov od vyplnenia elektronického formulára.