Ochrana pred požiarmi je oblasť zameraná na ochranu života a zdravia fyzických osôb, majetku a životného prostredia pred požiarmi.

   Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi upravuje povinnosti právnických osôb  a fyzických osôb- podnikateľov na účely predchádzania vzniku požiarov :

  • zabezpečiť v objektoch a v priestoroch vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok a odstraňovať zistené nedostatky
  • určovať miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a plniť opatrenia na ochranu pred požiarmi
  • zabezpečovať školenie a overovanie vedomostí o ochrane pred požiarmi zamestnancov a osôb, ktoré sa s vedomím právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa zdržujú v jej objektoch a priestoroch
  • vypracúvať, viesť a udržiavať dokumentáciu ochrany pred požiarmi
  • vykonať najmenej raz za 12 mesiacov cvičný požiarny poplach v objektoch právnickej osoby a fyzickej osobe-podnikateľa, v ktorých nie sú jednoduché podmienky na evakuáciu osôb, atď.

   Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť plnenie povinností a určených úloh na úseku ochrany pred požiarmi osobami, ktoré majú požadovanú odbornú spôsobilosť alebo osobitné oprávnenie.

   Spoločnosť Medical Care, s.r.o. poskytuje zamestnávateľom poradenské služby v oblasti odborných, metodických, organizačných, kontrolných, koordinačných, vzdelávacích úloh a iných úloh pri zaisťovaní ochrany pred požiarmi požiarnymi technikmi s odbornou spôsobilosťou.

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať:

Prevádzkovateľ Medical Care,s.r.o., Kamenice 6, 902 01 Pezinok, IČO: 50 921 649 bude na základe Vášho
súhlasu spracúvať osobné údaje, pre účel: Kontaktný formulár. Prevádzkovateľ vyhlasuje že dodržiava všetky
požiadavky ustanovené Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochrane fyzických osôb
pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Poskytnutie Vašich osobných údajov je
požiadavkou potrebnou na komunikáciu s Vami pre poskytnutie našich služieb. Vaše osobné údaje nebudú
poskytnuté iným príjemcom. Máte právo na prístup k svojim osobným údajom, na ich opravu, vymazanie
alebo obmedzenie spracúvania, namietať proti spracúvaniu, právo na presnosť údajov a právo podať
sťažnosť dozornému orgánu. Máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať odoslaním žiadosti na e-mailovú
adresu info@medical-care.sk.

Vaše osobné údaje budú automaticky vymazané 12 mesiacov od vyplnenia elektronického formulára.