Kontaktujte nás:

Prevádzkovateľ Medical Care,s.r.o., Kamenice 6, 902 01 Pezinok, IČO: 50 921 649 bude na základe Vášho
súhlasu spracúvať osobné údaje, pre účel: Kontaktný formulár. Prevádzkovateľ vyhlasuje že dodržiava všetky
požiadavky ustanovené Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochrane fyzických osôb
pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Poskytnutie Vašich osobných údajov je
požiadavkou potrebnou na komunikáciu s Vami pre poskytnutie našich služieb. Vaše osobné údaje nebudú
poskytnuté iným príjemcom. Máte právo na prístup k svojim osobným údajom, na ich opravu, vymazanie
alebo obmedzenie spracúvania, namietať proti spracúvaniu, právo na presnosť údajov a právo podať
sťažnosť dozornému orgánu. Máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať odoslaním žiadosti na e-mailovú
adresu info@medical-care.sk.

Vaše osobné údaje budú automaticky vymazané 12 mesiacov od vyplnenia elektronického formulára.
  • info@medical-care.sk
  • 0911 124 119