Konzultácie zdarma

        Podľa ust. § 30 a) ods.1 Zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  je zamestnávateľ povinný zabezpečiť pre svojich zamestnancov zdravotný dohľad od 1.1.2015 pre prvú a druhú kategóriu ( týka sa to prevažne administratívnych pozícií, predavačka, vodič, kuchár, recepčná, upratovačka, čašníčka, obchodný zástupca, logistik, účtovníčka, učiteľka, donáškar, architekt, stavebné práce, skladník, kozmetička, kaderníčka….. pokiaľ RÚVZ neurčí inak)

        Zamestnávateľ má povinnosť zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu pre zamestnancov, ktorí sú s ním v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu ( DOČ, skrátené úväzky a pod. okrem živnostníkov) prostredníctvom vlastného zamestnanca alebo dodávateľským spôsobom.

        Spoločnosť Medical Care,s.r.o. vykonáva dohľad nad zdravotnými podmienkami zamestnancov ako Pracovná zdravotná služba na základe oprávnenia č. OPPL/6974/2017 vydané Úradom verejného zdravotníctva. Okrem iného zabezpečuje odbornú a poradenskú činnosť zamestnávateľovi v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci.

        Dohľad vykonávame komplexne na základe auditu, analýzy pracovných podmienok, ktoré sú dané zamestnancom, pracovnej náplne  a posúdenia zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k práci. Na základe zistených skutočností je vypracované hodnotenie zdravotných rizík, ktoré obsahuje kategorizáciu zamestnancov, identifikáciu zdravotných rizík, doporučené nápravné opatrenia, aby sa predišlo chorobách z povolania a vzor lekárskeho posudku. Dohľad je vykonávaný počas 18-tich mesiacov, počas ktorých je zabezpečená odborná a poradenská činnosťaktualizácia hodnotenia v prípade organizačnej alebo personálnej zmeny a súčinnosť v prípade kontroly alebo požiadavky na splnenie doporučených nápravných opatrení.

        Na základe novelizácie zo dňa 1.12.2017 stratili oprávnenie zabezbečovať zdravotný dohľad bezpečnostný technici a obdobie poskytovania a prehodnotenia zdravotných rizík sa predĺžilo na obdobie 18 mesiacov. Novou povinnosťou pre zamestnávateľov je mať lekársky posudok o spôsobilosti na výkon práce pre každého zamestnanca.

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať:

Prevádzkovateľ Medical Care,s.r.o., Kamenice 6, 902 01 Pezinok, IČO: 50 921 649 bude na základe Vášho súhlasu spracúvať osobné údaje, pre účel: Kontaktný formulár. Prevádzkovateľ vyhlasuje že dodržiava všetky požiadavky ustanovené Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Poskytnutie Vašich osobných údajov je požiadavkou potrebnou na komunikáciu s Vami pre poskytnutie našich služieb. Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté iným príjemcom. Máte právo na prístup k svojim osobným údajom, na ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, namietať proti spracúvaniu, právo na presnosť údajov a právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať odoslaním žiadosti na e-mailovú adresu info@medical-care.sk.

Vaše osobné údaje budú automaticky vymazané 12 mesiacov od vyplnenia elektronického formulára.

Naše štatistiky

+
zamestnancov, o ktorých sa staráme
+
spoločností
+
schválených prevádzkových poriadkov